Yazar : Frank Close
Çevirmen : Barış Emre Alkım
Yayıncı : Domingo Yayınevi
Fiyat: 22.00   Liste Fiyatı : 22.00
Ürün Satışta. 
Favorilere Ekle
Format : Kitap
Barkod : 9786051980751
Yayın Tarihi : 2019-02-21
Yayın Dili : Türkçe
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 172
Kapak : Karton
Kağıt : 2.Hamur
Boyut : 135 X 195
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
1900'ların başlarında, Lord Kelvin fizikte artık keşfedilecek bir şey kalmadığını öne sürdü. Sadece birkaç yıl sonra, Einstein görelilik teorisiyle dünyamıza dair o güne kadar oluşmuş bilgiyi tersyüz etti. Ardından 1980'lerde Stephen Hawking kuramsal fiziğin sonuna geldiğimizi, her şeyi açıklayan tek bir teorinin yakın olduğunu iddia etti... ve yanıldı.

Evrene dair her şeyi, her bir fizik olgusunu açıklayabilen tek bir teori... Her Şeyin Teorisi. Bilim böyle bir teorinin izini sürmekten ve sıklıkla ona ulaşıldığı yanılgısına düşmekten vazgeçmedi.

İngiliz Bilim Yazarları Derneği Ödülü'nü üç kez kazanmış tek bilim insanı olan Frank Close, her şeyin teorileri tarihinde zaferler ve hayal kırıklıklarıyla dolu sürükleyici bir yolculuğa çıkıyor. On yedinci yüzyılda Newton'ın hareket yasalarından başlayıp, on dokuzuncu yüzyılda termodinamiğe ve James Clerk Maxwell'in elektromanyetizma yasalarına, oradan da yirminci yüzyılda Max Planck'la Paul Dirac'ın kuantum fiziğine giren Close, nihayet günümüz fiziğine (süpersicim, çoklu evren, döngü kuantum kütleçekimi) gelip mevcut her şeyin teorisinin kalıcılığını sorguluyor. Bir teorinin, önce her şeyin teorisine meydan okuduğu, sonra onun yerini aldığı amansız döngünün, bilimin ilerlemesinde nasıl büyük bir rol oynadığını gözler önüne seriyor.

Aklayakın serisi, mühim fikirler/zamanlar üzerine, önemli zihinler tarafından kaleme alınmış kısa ama tesirli kitaplardan oluşuyor.
Evrenedair her şeyi, her birfizikolgusunuaçıklayabilentekbirteori... Her ŞeyinTeorisi.Bilimböylebirteorininizinisürmekten -vesıklıklaonaulaşıldığıyanılgısınadüşmekten- vazgeçmedi.
İngilizBilimYazarlarıDerneğiÖdülü'nüüçkezkazanmıştekbiliminsanıolanFrank Close, her şeyinteorileri tarihindezaferlervehayalkırıklıklarıyladolusürükleyicibiryolculuğaçıkıyor. On yedinciyüzyıldaNewton'ınhareketyasalarındanbaşlayıp, on dokuzuncuyüzyıldatermodinamiğeve James Clerk Maxwell'inelektromanyetizmayasalarına, oradan da yirminciyüzyılda Max Planck'la Paul Dirac'ınkuantumfiziğinegirenClose, nihayetgünümüzfiziğine (süpersicim, çokluevren, döngükuantumkütleçekimi) gelipmevcut her şeyinteorisininkalıcılığınısorguluyor. Birteorinin, önce her şeyinteorisinemeydanokuduğu, sonraonunyerinialdığıamansızdöngünün, biliminilerlemesindenasılbüyükbirroloynadığınıgözlerönüneseriyor.
Okuyucu Yorumları